Frequently Asked Questions

czyli najczęściej zadawane pytania.

Co muszę wiedzieć o Szkole Polskiej?

Uczeń w Szkole Polskiej ma możliwość uczęszczania na zajęcia uzupełniające z następujących przedmiotów:

- języka polskiego,
- wiedzy o Polsce (treści: historyczne, geograficzne, wos)
- nauczania wczesnoszkolnego

Materiał realizowany w SPK opiera się na ramach programowych, które obowiązują dla szkół poza granicami Polski dla poszczególnych przedmiotów. Ze względu na mniejszą liczbę godzin dydaktycznych (w porównaniu do szkół na terenie Polski), nacisk kładziemy na tematy dotyczące Polski, ponieważ zakładamy, że treści ogólne uczeń omawia w szkole dziennej miejscowej lub międzynarodowej.

Liczba  godzin i oddziałów zależy od przyznanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  (w Polsce) budżetu na dany rok szkolny.

Czy dorosła osoba może uczyć się w SP?

Nie. Szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży do lat 18..

Czy mogę uczyć dziecko w domu?

POLSKA

Tak, polska Konstytucja (z 1997 r.) gwarantuje prawo do wyboru nauczania domowego. Artykuł 70 punkt 3 mówi:
„Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne”. 

Z kolei Ustawa o systemie oświaty z września 1991 r. ogranicza niestety wolność do nauczania domowego. Artykuł 16 punkt 8 mówi:
„Na wniosek rodziców dziecka dyrektor szkoły publicznej, w której obwodzie dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły podstawowej lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego”.

P. Marek Budajczak, prezes Stowarzyszenia Edukacji Domowej wskazał na dwa problemy związane właśnie z tym zapisem w ustawie.
Po pierwsze, wszystkie uczące się w domu dzieci muszą przechodzić egzaminy każdego roku, a czasem nawet i dwa razy do roku, aby móc kontynuować naukę w domu. Oczywiście jest to nierówne traktowanie wobec uczących się w szkołach publicznych, którzy nie muszą zdawać takich egzaminów.
Po drugie, brak sprecyzowania reguł dotyczących uczniów szkół domowych powoduje, że każdy dyrektor szkoły może stwarzać swoje własne zasady.


HOLANDIA

W przypadku Holandii domowe nauczanie (jeśli dziecko jest zdrowe i nie ma innych przeciwskazań do pójścia do szkoły) nie jest akceptowane.

Czy świadectwa wydawane przez SP są podstawą do przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce?

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły społeczne i szkolne punkty konsultacyjne NIE są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.
Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:
1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,
2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.
Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Czy uczniowie SP piszą test kompetencji po klasie 8 i 3 gimnazjum?

Uczniowie naszej szkoły nie mają obowiązku przystępować do tych egzaminów. 

Jednak aby Rodzice i nasi podopieczni byli zorientowani czy uczniowie osiągnęli standardy po danym etapie edukacyjnym, organizujemy wewnętrzny test kompetencji dla szóstoklasistów i uczniów trzeciej klasy gimnazjum. 

Informacje nt. standardów wymagań i warunków organizowania egzaminów różnych typów znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Czy w nowym kraju dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu?

Tak, dziecko po przeprowadzce do innego kraju musi uczęszczać do szkoły miejscowej. Przed wyjazdem za granicę powinniśmy:

- W przypadku dziecka, które podlega obowiązkowi szkolnemu (w Polsce od 7 lat do ukończenia gimnazjum) powiadomić dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka, o wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu dziecka za granicą. 
- Zasięgnąć informacji w ambasadzie lub konsulacie kraju, do którego rodzice wraz z dziećmi wyjeżdżają, o dokumentach, które będą niezbędne do przyjęcia dziecka do szkoły kraju pobytu.

  Spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą może odbywać się przez:

  - uczęszczanie do szkoły polskiej realizującej ramowy plan nauczania; 
  - uczestniczenie w kształceniu na odległość (korespondencyjnie), obejmującym realizację ramowego planu nauczania, prowadzonym przez szkołę polską; 
  - uczęszczanie do szkoły kraju, w którym przebywają; 
  - uczęszczanie do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

  Dzieci spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły kraju, w którym przebywają, mogą uczęszczać do szkoły polskiej realizujący uzupelniający plan nauczania.

  Jak wygląda międzynarodowa matura z języka polskiego w szkole międzynarodowej?

  O istnieniu wielu polskich szkół i szkółek w Holandii wie chyba każdy, a już na pewno ci emigranci, którzy za granicę zdecydowali się wyjechać z dziećmi. Wielu rodziców posyła swoje pociechy do polskiej szkoły z nadzieją, że ta zadba nie tylko o ugruntowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim, ale ułatwi ewentualny powrót dziecka do polskiej rzeczywistości, wprowadzi w świat ojczystej literatury i pojęć oraz emocji budujących narodową tożsamość. Polska szkoła to dla dzieci dodatkowy obowiązek, który jednak po latach wydaje owoce. Paradoksalnie kontakt z rówieśnikami w podobnej emigracyjnej sytuacji i możność wyrażania swoich myśli i uczuć w ojczystym języku sprzyja integracji na gruncie holenderskim. Dziecko nie czuje się wyobcowane, wyrwane z poprzedniego oswojonego środowiska, zauważa korzyści płynące z wielokulturowości i szybciej adaptuje w nowym otoczeniu.

  Wszystkie polskie szkoły w Holandii kładą nacisk na nauczanie języka polskiego. W Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Amabasadzie RP w Hadze lekcje języka polskiego odbywają się wg obowiązujących w Polsce programów nauczania, uczniowie piszą próbne egzaminy szóstoklasisty, gimnazjalisty i próbne matury, które są oceniane wg przyjętych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną standardów. Lista lektur obowiązkowych gwarantuje znajomość kanonu polskiej literatury. Konkursy ortograficzne pozwalają sprawdzić swoje umiejętności językowe, a warsztaty tłumaczeń pozwalają na praktyczne wykorzystanie dwujęzyczności i poszukiwanie korelacji pomiędzy dwoma światami. Wszak każdy język to osobny świat pojęć, skojarzeń, metafor...

  Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że język polski obecny jest w programach szkół miedzynarodowych i brytyjskich na terenie Holandii, do których uczęszcza pewien procent dzieci polskich emigrantów. Filozofia nauczania w szkole międzynarodowej czy brytyjskiej uważa pielęgnowanie języka ojczystego za priorytet i zawsze stara się dbać o to, by uczniowie wywodzący się z polskojęzycznego środowiska mieli możność uczęszczania na zajęcia z języka polskiego, jak również zdawania tego języka jako elementu oficjalnego egzaminu kończącego pewien etap edukacji. W szkole międzynarodowej język polski funkcjonuje na poziomie MYP (Middle Years Programme http://en.wikipedia.org/wiki/IB_Middle_Years_Programme) oraz IB (International Baccalaureate Programme http://en.wikipedia.org/wiki/IB_Diploma_Programme), w szkole brytyjskiej w ramach egzaminu GCSE (Generaln Certificate of Secondary Education http://en.wikipedia.org/wiki/General_Certificate_of_Secondary_Education).

  JĘZYK POLSKI I MATURA MIĘDZYNARODOWA

  Jak wygląda matura międzynarodowa z języka polskiego? Nieco inaczej niż matura w Polsce, choć reformy w polskim systemie edukacji coraz bardziej zbliżają te dwa egzaminy do siebie. Matura IB to zwieńczenie dwuletniego programu nauczania, skonstruowanego w oparciu o listę wybranych przez ucznia lektur (15 na poziomie wyższym, 11 na poziomie standardowym), omawianych dokładnie pod kierunkiem polskiego mentora. Egzamin składa się z pięciu części:

  1.      eseju porównawczego na ok. 1500 słów pisanego w domu

  2.      ustnego komentarza do wybranego fragmentu literatury, nagrywanego i wysyłanego do moderacji

  3.      ustnej prezentacji na temat wybranych lektur

  4.      pisania komentarza do nieznanego tekstu

  5.      pisania eseju porównawczego w oparciu o wskazane lektury  50% oceny końcowej to punkty uzyskane za trzy wyżej wspomniane elementy (realizowane w czasie dwuletniego programu), drugie 50% to pisane w szkole prace (dwa ostatnie podpunkty). Część „szkolna" odbywa się w maju. Ocenę końcową wystawia komisja zewnętrzna. 

  Lista lektur zawiera zawsze kilka pozycji z literatury światowej oraz resztę z literatury polskiej, są to jednak książki niekoniecznie znane polskiemu maturzyście np. „Dziennik 1954" Leopolda Tyrmanda czy „Kompleks polski" Konwickiego. Można tam jednak znaleźć również klasykę np. „Konrada Wallendroda" Mickiewicza czy „Inny świat" Grudzińskiego, które figurują na liście lektur w Polsce. Ponieważ w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym co roku maturę IB z języka polskiego zdaje kilka osób, mają one możność odbywania zajęć uzupełniających listę lektur w obowiązujące w systemie  IB pozycje. Matura IB gwarantuje możliwość studiowania na całym świecie, również w Polsce. 

  Porównując maturę polską i międzynarodową łatwo zauważyć różnice. Maturzysta w Polsce ocenę z języka polskiego zdobywa w dwóch etapach: w czasie ustnej prezentacji (przygotowywanej w domu) i podczas szkolnego egzaminu, w czasie którego musi się wykazać umiejętnością czytania ze zrozumieniem i pisania własnego tekstu. Maturzysta IB ocenę zdobywa w pięciu etapach, z których trzy realizuje w toku nauki, a tylko dwa ostatnie w czasie oficjalnego egzaminu w szkole. Lista lektur w programie IB jest krótsza, ale zarazem wymagana jest bardzo dokładna ich znajomość. Każda część egzaminu bowiem dotyczy tych, a nie innych pozycji. Maturzysta IB nie ma do dyspozycji- co jest ułatwieniem w polskiej maturze- fragmentów lektury, o jakiej ma pisać. Matura międzynarodowa z języka polskiego oceniana jest bardzo surowo.

  Jak dziecko dopełnia obowiązku szkolnego w Holandii?

  W Holandii obowiązek szkolny obejmuje dzieci od 5  do 16 roku życia.

  Uczniowie po 16 roku życia, jeśli nie mają tzw. kwalifikacji startowych, maja obowiązek uczyć się do 18 roku życia.

  Kwalifikacje startowe to: diploma havo, vwo i mbo (niveau 2 lub wyżej). 

  Więcej informacji na: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht