Zarzadzenie kierownika szkoły w sprawie rekrutacji do klasy 1.


ZARZĄDZENIE nr 5/2021

Kierownika Szkoły Polskiej

przy Ambasadzie RP w Hadze

z dnia 10 marca 2021 roku

w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny

1. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910

z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.),

3) Statut Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

2. Ustala się „Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze , stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustala się Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ustala się Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

i Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka, stanowiące załączniki Nr 3a i 3b do niniejszego Zarządzenia.

5. Ustala się Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o spełnianiu przez dziecko

obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

6. Ustala się Oświadczenie o działaniu na skutek powiadomienia o nagłych wypadkach, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

7. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

1) Celem działania Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze na rok szkolny 2021/2022.

2) Powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 Aneta Polańska - przewodnicząca

 Agnieszka Cats- członek

 Marzena Kryńska - sekretarz

3) Zadania Komisji określone zostały w Regulamin rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze.

8. Postanowienia końcowe

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Szkoły

Elżbieta Siłuch