PODSTAWOWE INFORMACJE

adolescent-adult-back-view-710743.jpg

REKRUTACJA

Zapisy do klas

PLAN LEKCJI

Plan lekcji oraz informacja o zajęciach dodatkowych.

arrows-background-black-and-white-745365
agenda-bouquet-business-6374.jpg

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

.

 

STATUT SZKOŁY

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

REGULAMIN SZKOLNEGO WOLONTARIATU

 

Regulamin Szkoły Polskiej w Hadze

 1. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły (Hofstad Lyceum). Kontakt z nauczycielami możliwy jest przez panią z obsługi lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, a także w trakcie okresowych spotkań z rodzicami. Z kierownikiem SPK można kontaktować się telefonicznie we wtorek: tel.0- 616 063 774 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (elzbieta.siluch@orpeg.pl) lub osobiście, po wcześniejszym umówieniu się.

 2. Uczniowie wszystkich klas przychodzą na zajęcia punktualnie, a dzieci z klas I – III szkoły podstawowej są punktualnie przyprowadzane i odbierane. W przypadku, gdyby dziecko miało być odebrane przez osobę inną niż któreś z rodziców, prosimy o każdorazową pisemną informację.

 3. Ze względu na warunki umowy z Hofstad Lyceum dzieci nie mogą przebywać na terenie szkoły dłużej niż 5-10 minut przed i po zajęciach.

 4. Uczniowie mogą zostać wcześniej zwolnieni z lekcji na podstawie pisemnej prośby rodziców.

 5. Nieobecności na lekcjach powinny być usprawiedliwiane. Przekroczenie progu 50% nieobecności na zajęciach z jakiegoś przedmiotu pociąga za sobą konieczność zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego.

 6. Uczniowie powinni systematycznie przygotowywać się do lekcji zgodnie ze wskazówkami nauczycieli.

 7. Uczniowie, którzy byli nieobecni, powinni uzupełnić materiał i odrobić pracę domową.

 8. Ze względów bezpieczeństwa i warunki umowy uczniom  nie wolno wpuszczać na teren szkoły osób postronnych oraz przyjmować od nich jakichkolwiek przesyłek i wnosić ich na teren szkoły.

 9. Na terenie szkoły należy zachowywać się kulturalnie i spokojnie. Niedopuszczalne są krzyki, bicie się i popychanie. Wymagane jest poprawne korzystanie i nieprzebywanie bez potrzeby w toaletach.

 10. Uczniowie spędzają przerwy w sposób i w miejscu określonym przez nauczyciela (szkolny korytarz). Uczniom nie wolno: biegać po klatce schodowej, siadać w otwartych oknach na parapetach, biegać po terenie szkoły, wspinać się na ogrodzenie, rzucać kamieniami.

 11. Należy bezwzględnie szanować mienie szkoły, koleżanek i kolegów oraz pracowników. Za szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził.

 12. W czasie zajęć uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

 13. Na zajęcia nie należy przynosić wartościowych przedmiotów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

 14. Prosimy o podawanie dzieciom do szkoły zdrowej żywności. Zabrania się przynoszenia do szkoły napojów energetyzujących, gdyż zawierają szkodliwe substancje.

 15. Uczniom zabrania się samodzielnego opuszczania budynku szkoły w czasie trwania zajęć.

 16. Niedopuszczalne jest palenie i picie alkoholu oraz używanie narkotyków na terenie szkoły! 

 17. W relacjach między nauczycielami i uczniami oraz pomiędzy samymi uczniami obowiązuje wzajemny szacunek i życzliwość.

W przypadku łamania regulaminu do szkoły wzywani są rodzice, a w szczególnych przypadkach (np. kiedy uczeń posiada narkotyki) nauczyciele mogą wezwać policję!

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE

Poradnik RODO