Zarekomenduj nas na Facebook'u

Rozdział VI

Zasady rekrutacji uczniów

§ 31

 1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. 
 2. Do Szkoły mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.  

§ 32

 1. Rekrutację do Szkoły prowadzi Kierownik Szkoły. 
 2. Zapisy na nowy rok szkolny trwają od dnia 1 maja do daty zakończenia bieżącego roku szkolnego.
 3. W przypadkach szczególnych, w miarę możliwości lokalowych, Kierownik Szkoły ma prawo przyjąć ucznia do Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego. 
 4. O przyjęciu ucznia do Szkoły decyduje kolejność złożenia dokumentacji, o której mowa w § 30, oraz warunki finansowe, lokalowe i kadrowe. 

§ 33

 1. Osobami uprawnionymi do zapisania dziecka do Szkoły są rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest dostarczenie Kierownikowi Szkoły w terminie, o którym mowa w § 31 ust. 2, dokumentacji zawierającej:
  1. kopię aktu urodzenia lub kopię dokumentu zawierającego numer PESEL dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka (np. kopię dowodu osobistego lub paszportu), 
  2. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły w Królestwie Niderlandów lub szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, 
  3. świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej), jeśli uczeń takie posiada,
  4. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dziecka do szkoły.

§ 34

 1. Kierownik Szkoły może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału Szkoły, jeżeli:
  1. uczeń nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi,
  2. w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych. 

§ 35 

Kształcenie w Szkole jest nieodpłatne.

 

Joomla Template: from JoomlaShack