Zarekomenduj nas na Facebook'u

Rada Rodziców

§ 13

 1. Rada Rodzicówjest społecznym organem Szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu Rad Klasowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.  
 3. Wybory do rad klasowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
 4. Kadencja Rady rodziców oraz rad klasowych trwa jeden rok szkolny.

§ 14

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
   1. programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły. 
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Kierownika Szkoły.
 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w § 13 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Kierownik Szkoły w uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka. Program ustalony przez Kierownika Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zgodny z postanowieniami niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Rada Rodziców może występować do Kierownika Szkoły i innych organów Szkoły, Dyrektora Ośrodka oraz Ministra Edukacji Narodowej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły. 

§ 15

 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności Szkoły. 
 2. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.   
 3. Rada Rodziców decyduje o wysokości składki rocznej rodziców.

§ 16

 1. Samorząd uczniowski jest społecznym organem Szkoły, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów. 
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. Organy samorządu  są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 17

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Kierownikowi Szkoły lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celami i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły,
 6. prawo wyboru nauczyciela lub rodzica z Rady Rodziców pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

§ 18

Do zadań samorządu uczniowskiego należy w szczególności:

 1. rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów i nauczycieli,
 2. kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania,
 3. współdziałanie z pozostałymi organami Szkoły,
 4. dbanie o mienie Szkoły,
 5. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce,
 6. rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami,
 7. opiniowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
 8. dbanie o dobre imię i wizerunek Szkoły.
Joomla Templates: by JoomlaShack