Zarekomenduj nas na Facebook'u

  

Kierownik Szkoły

§7

 1. Szkołą kieruje Kierownik.
 2. Dyrektor  Ośrodka powierza stanowisko kierownika Szkoły po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.
 3. Dyrektor Ośrodka zatrudnia osobę, której ma być powierzone stanowisko Kierownika Szkoły, na podstawie umowy o pracę na czas równy okresowi powierzenia stanowiska. 
 4. Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do Kierownika Szkoły.
 5. Dyrektor Ośrodka odwołuje ze stanowiska Kierownika Szkoły. Odwołanie ze stanowiska kierownika Szkoły stanowi podstawę rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. 

§8

Kierownik Szkoły kieruje działalnością Szkoły, a w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą Szkoły oraz odpowiada za jej realizację,
 2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 3. reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w Szkole,
 5. prowadzi i przygotowuje zebrania Rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady,
 6. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły, 
 7. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
 8. współpracuje z innymi organami Szkoły,
 9. interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności szkolnej,
 10. opracowuje arkusz organizacji roku szkolnego w terminie określonym przez Dyrektora  Ośrodka,
 11. ustala rozkład zajęć,
 12. podejmuje decyzje o odwołaniu (bądź zmianie w planie lekcji) zajęć szkolnych w szczególnych przypadkach,
 13. dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania, 
 14. tworzy zespoły przedmiotowe oraz inne zespoły problemowo-zadaniowe i powołuje przewodniczących tych zespołów,
 15. wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym, 
 16. podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas oraz skreślenia z listy uczniów, 
 17. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,
 18. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki,
 19. prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną,
 20. przechowuje pieczęć urzędową Szkoły,
 21. dysponuje środkami finansowymi Szkoły zgodnie z założeniami planu budżetowego zatwierdzonego przez Ośrodek i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 22. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
 23. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
Joomla Templates: from JoomlaShack