Zarekomenduj nas na Facebook'u

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 70

Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

§ 71

W szkole podstawowej i gimnazjum nie przeprowadza się sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy.

§ 72

Uczniowie Szkoły otrzymują świadectwa według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej, opatrzone w pieczęć urzędową organu prowadzącego i pieczęć Szkoły. 

§ 73

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 74

W przypadku likwidacji Szkoły, dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub placówce wskazanej przez ten organ. 

§ 75

Statut Szkoły może być zmieniony na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Zmiany w Statucie uchwalane są większością 2/3 głosów Rady Pedagogicznej. 

§ 76

Statut Szkoły przechowywany jest w dokumentacji Szkoły. Jego kopia dostępna jest w bibliotece szkolnej.

§ 77

Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze jest nadawany i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną zgodnie z ogólnymi zasady stanowienia i nowelizowania prawa.

§ 78

Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 2/2015-2016

Jest to jednolity tekst statutu Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Hadze

Joomla Template: from JoomlaShack