Zarekomenduj nas na Facebook'u

 

Rozdział IX

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

 

Przepisy ogólne 

§ 52

 Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wymaganych na podstawie ram programowych kształcenia uzupełniającego.

§ 53

Przedmiotem oceny jest:

 1. zakres opanowanych wiadomości i umiejętności,
 2. rozumienie materiału,
 3. umiejętność stosowania wiedzy,
 4. kultura przekazywania wiadomości.

§ 54

Nauczyciel, oceniając danego ucznia, obowiązany jest uwzględniać zaburzenia i specyficzne trudności w uczeniu się wynikające z wydanej uczniowi opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 55

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,
 2. pomoc uczniowi w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i planowaniu swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszej nauki i pracy nad sobą,
 4. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 56

Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

Zasady informowania uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, 

sposobach sprawdzania osiągnięć i uzyskanych ocenach

§ 57

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
 3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 4. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. 
 6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 7. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się systematycznie w ciągu roku szkolnego z uwzględnieniem ram programowych i realizowanych programów nauczania ze wszystkich przedmiotów i obejmuje w szczególności:
  1. klasyfikowanie i promowanie,
  2. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
  3. przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.
 8. Bieżące informacje o postępach i zachowaniu ucznia przekazywane są rodzicom poprzez zeszyt korespondencyjny, zeszyt przedmiotowy, drogą mailową oraz podczas spotkań opiekuna klasy z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
 9. W klasach I-III szkoły podstawowej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel dokonuje podsumowania postępów ucznia i w formie ustnej przedstawia spostrzeżenia uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom). W przypadku zastrzeżeń co do oceny czy przewidywanego braku podstaw do klasyfikacji lub promocji do następnej klasy nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów), osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.
 10. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, o przewidywanych ocenach rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, informowani są rodzice (prawni opiekunowie) poprzez wpis do zeszytu korespondencyjnego lub przedmiotowego, w przypadku nieobecności ucznia telefonicznie lub drogą mailową.

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

§ 58

 1. Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę:
  1. odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału,
  2. odpowiedzi ustnej lub pisemnej obejmującej wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału zapowiedzianą z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki, i odpytywanie ustne obejmujące treści z ostatniego tematu nie muszą być zapowiedziane i mogą się odbywać na każdej godzinie lekcyjnej.
 3. Sprawdziany pisemne, takie jak testy i prace klasowe, oraz odpytywanie ustne obejmujące powtórzenie materiału muszą być zapowiedziane tydzień wcześniej, a nauczyciel zobowiązany jest do odnotowania tej zapowiedzi w dzienniku lekcyjnym. 
 4. W ciągu jednego dnia w danej klasie może być przeprowadzony jeden sprawdzian pisemny i maksimum dwie prace krótkie (kartkówki) z ostatniej lekcji.
 5. Prace pisemne powinny być sprawdzone w ciągu 14 dni. Nauczyciel po ocenieniu tych prac powinien je zwrócić uczniowi. Każda praca klasowa powinna zostać podpisana przez rodzica i przekazana do wglądu nauczycielowi. 
 6. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności w Szkole, pisze sprawdzian w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.
 7. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy pisemnej w terminie ustalonym z nauczycielem. Ocena uzyskana z poprawionej pracy jest wpisywana do dziennika jako kolejna.

§ 59

 

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocenianie bieżące i klasyfikowanie ma formę oceny opisowej.
 2. Ocena bieżąca może być w formie ustnej i pisemnej.
 3. Ocena śródroczna ma charakter diagnostyczno-informujący i uwzględnia:
  1. postępy ucznia w edukacji z podziałem na stopień opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w ramach programowych, 
  2. szczególne sukcesy osobiste ucznia,
  3. zalecenia do dalszej nauki.
 4. Ocena roczna jest formułowana w taki sam sposób jak ocena śródroczna, nie zawiera jednak zaleceń dla ucznia.

§ 60

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) wystawiane są według następującej skali (bez stosowania dodatkowych znaków rozszerzających, tzw. „plusów” i „minusów”):
  • ocena celująca: 6
  • ocena bardzo dobra: 5
  • ocena dobra: 4
  • ocena dostateczna: 3
  • ocena dopuszczająca: 2
  • ocena niedostateczna: 1
 2. Oceny cząstkowe mogą mieć minusy lub plusy np. (4+)

§ 61

 1. Wymagania na poszczególne oceny określają nauczyciele uczący przedmiotów, uwzględniając ogólne zasady:
  1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
   1. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy i wykraczającymi poza ten program,
   2. jest finalistą (laureatem) szkolnych i międzyszkolnych konkursów przedmiotowych. 
  2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
   2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy z programu nauczania,
   3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach.
  3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   1. poprawnie stosuje zdobyte wiadomości,
   2. samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
  4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
  5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
   1. ma braki w opanowaniu wiedzy, ale nie przekraczają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
   2. z pomocą rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
  6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie na poziomie minimum programowego, a braki w wiadomościach uniemożliwiają uczniowi dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie wykonać typowych zadań o minimalnym stopniu trudności.

§ 62

Przy ocenie prac pisemnych stosuje się następującą skalę:

pastedGraphic_1.png

§ 63

 1. Nauczyciel ocenia pracę ucznia systematycznie na zajęciach edukacyjnych poprzez ocenę aktywności na lekcji oraz stopnia przygotowania ucznia do zajęć.
 2. Ustala się następującą minimalną liczbę ocen cząstkowych w semestrze:
  1. jedna godzina tygodniowo - 3 oceny,
  2. dwie – cztery godziny tygodniowo - 4 i więcej ocen.
 3. Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o jego ocenach z przedmiotu.
 4. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej w trybie uzgodnionym z nauczycielem. Oceny zapisane są w dzienniku i brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej.

Klasyfikowanie i promowanie

§ 64

 1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w styczniu, a klasyfikowanie roczne w czerwcu.
 2. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały mu ustalone oceny śródroczne i roczne według skali stopni szkolnych i zgodnie z określonymi kryteriami.
 3. Ocena śródroczna i roczna jest wypadkową ocen cząstkowych, a nie ich średnią arytmetyczną.
 4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, biorąc pod uwagę możliwości i indywidualne osiągnięcia każdego ucznia.
 5. Oceny ustalonej przez nauczyciela nie można zmienić w trybie administracyjnym.
 6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo "nieklasyfikowana".
 8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek opiekuna klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 9. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

Egzamin klasyfikacyjny

§ 65

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Redagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Kierownik Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Kierownika Szkoły, składająca się w szczególności z nauczyciela danych zajęć edukacyjnych oraz nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 5. Nauczyciel egzaminujący może być na własną prośbę, w uzasadnionym przypadku, zwolniony z przeprowadzenia egzaminu. Przygotowanie zadań egzaminacyjnych i przeprowadzenie egzaminu Kierownik Szkoły powierza wówczas innemu nauczycielowi prowadzącemu takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa nie mniej niż 45 minut, ustna nie mniej niż 20 minut.
 7. Zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a opiniuje Kierownik Szkoły.
 8. Prace pisemne i odpowiedzi ustne są oceniane oddzielnie. Nauczyciel egzaminujący na ich podstawie  ustala jedną ocenę końcową  z egzaminu klasyfikacyjnego.

 

§ 66

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator sporządza protokół zawierający w szczególności:
  1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w § 65 ust. 4,
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,
  3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy, o którym mowa w § 69.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Szkoły.

 

Zmiana oceny ustalonej przez nauczyciela

albo uzyskanej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

 

§ 67

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wypadkach i na zasadach przewidzianych w § 68 i § 69.

§ 68

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do Kierownika Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania.
 2. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Kierownik Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 4. Sprawdzian, o którym mowa w § 68 ust. 3, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w § 68 ust. 1, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). 
 5. W skład komisji wchodzą:
  1. Kierownik Szkoły jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 6. Nauczyciel, o którym mowa w § 68 ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Kierownik Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z kierownikiem tej szkoły.
 7. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 68.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. skład komisji, 
  2. termin sprawdzianu, 
  3. zadania (pytania) sprawdzające, 
  4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 11. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 68, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 69

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał niedostateczną (negatywną) ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Kierownik Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Kierownika Szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. Kierownik Szkoły - jako przewodniczący komisji, 
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 5. Nauczyciel, o którym mowa w § 68 ust. 4 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Kierownik Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego ten sam lub pokrewny przedmiot.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. skład komisji, 
  2. termin egzaminu poprawkowego, 
  3. pytania egzaminacyjne, 
  4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
 7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Kierownika Szkoły, nie później niż do końca września.
 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).
 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).
Joomla Template: from JoomlaShack