Zarekomenduj nas na Facebook'u

Rozdział II

Cele i zadania

§ 4 

 1. Celem Szkoły jest umożliwienie uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty w Królestwie Niderlandówuzupełnienie wiedzy i umiejętności z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. 
 2. Do zadań dydaktyczno- wychowawczych Szkoły należy, w szczególności: 
  1. realizacja programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, określone w  załączniku nr 1 do Rozporządzenia. 
  2. realizacja planów nauczania uzupełniającego, określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia. 
  3. prowadzenie zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym w wybranych dniach tygodnia, ustalonych w arkuszu organizacji pracy Szkoły,
  4. umożliwienie uczniom zdobycia wiadomości i umiejętności z przedmiotów nauczanych w Szkole niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia: sześcioklasowej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
  5. umożliwienie uczniom powracającym do Polski włączenie się do systemu edukacji w Polsce, 
  6. umożliwienie absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunku kształcenia, 
  7. kształtowanie u uczniów postawy warunkującej sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, 
  8. wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania, 
  9. kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej oraz  wzbudzanie u uczniów więzi  intelektualnej i uczuciowej z Polską, 
  10. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
 3.   Do zadań opiekuńczych Szkoły, których wyznacznikiem są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, należy zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie Szkoły, w szczególności poprzez:
  1. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas zajęć obowiązkowych, w trakcie lekcji i w czasie przerw,
  2. zapewnianie uczniom bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń szkolnych po zakończonych zajęciach.
 4. Wycieczki przedmiotowe i interdyscyplinarne organizowane są na podstawie aktualnych zarządzeń dotyczących szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego.
 5. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 6. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika Szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

Joomla Templates: by JoomlaShack